પ્રમાણપત્ર

CE-LVD સીઇ-એલવીડી
RoHS RoHS
CE-EMC સીઇ-ઇએમસી